top of page

    O Aleksandri

 

Aleksandra Lišanin, rođena je i živi u Beogradu. 

Poseduje klasično medicinsko obrazovanje državnog univerziteta ali suočena sa nemogućnošću da pomogne svojim pacijentima na pravi, neškodljiv način, koji bi doveo do trajnih poboljšanja njihovog zdravlja, rešila je da pronađe izvore znanja i veština, mimo konvencionalnog, uobičajeno ucrtanog puta kojim inače prolaze zdravstveni radnici. To je doprinelo njenom širokom i sveobuhvatnom shvatanju zdravlja i mogućnosti lečenja, pre svega hroničnih oboljenja, za koja današnja, farmaceutski orjentisana praksa nema adekvatna rešenja. Kombinujući dvadesetogodišnje iskustvo u različitim oblastima zdravstva i široko medicinsko obrazovanje, kreirala je formu funkcionalne ishrane - ishrane u funkciji lečenja hroničnih oboljenja. 

Obrazovanje:

  • Trenutno završava Master studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.                                                                                                 

  • Završila je školu funkcionalne medicine, američkog univerziteta za funkcionalnu medicinu (FMU-Functional Medicine University). 

 

  • Specijalizaciju iz oblasti javnog zdravlja, završila je na državnom univerzitetu, u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

 

  • Prethodno je završila osnovne studije, visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, na smeru: strukovni nutricionista-dijetetičar.

 

  • Završila je više naprednih kurseva renomiranih svetskih univerziteta, mnoge sa istaknutim postignućima: 

 

     Child Nutrition and Cooking 2.0, Stanford University          (http://med.stanford.edu/)

 

     Health for All Through Primary Health Care, Johns Hopkins University, (http://www.hopkinsmedicine.org/som/)

 

     Nutrition, Health, and Lifestyle: Issues and Insights, Vanderbilt University, (https://medschool.vanderbilt.edu/)

 

     Critical Thinking in Global Challenges, The University of Edinburgh, (http://www.ed.ac.uk/schools-departments/medicine-vet-medicine/about/medical-schools )

 

     The New Nordic Diet - from Gastronomy to Health, University of Copenhagen, (http://www.ku.dk/english/)

 

     An Introduction to Global Health, University of Copenhagen, (http://www.ku.dk/english/)

  • Školu za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja, instituta za nuklearne nauke "Vinča", završila je 2004. godine. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu, opšteg smera, završila je u Beogradu.                                                                   

Radno iskustvo:

 

  • Već šesnaest godina je zaposlena u beogradskom centru za nuklearnu medicinu "Medica Nucleare", gde obavlja poslove iz oblasti funkcionalne ishrane i nuklearne medicine. Radeći sa onkološkim pacijentima, obolelima od autoimunih boleti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, stekla je uvid u njihove potrebe i ogromne mogućnosti dijetoterapije.

 

  • Angažovana je kao stručni saradnik Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika. akademijazakme.edu.rs

 

  • Prethodno je radila u gerontološkom centru i specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava", gde je najviše iskustva stekla u lečenju kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja, kao i Alchajmerove bolesti i dementnih stanja. 

bottom of page